as

Tag Archives: آزمایشگاه خون شناسی

اهمیت کنترل کیفیت در آزمایشگاه خون شناسی

کنترل کیفی آزمایشگاه

عملکرد صحیح و قابل قبول برای آزمایشگاه ها، جز با آگاهی کامل کارکنان از اهمیت آزمایش ها، انجام صحیح آزمایش ها، آشنایی با برنامه تضمین کیفیت، لزوم مستند سازی و اجرای برنامه های کنترل کیفیت میسر نمی گردد. کنترل کیفی در آزمایشگاه بدین معنی است که پاسخ های گزارش شده علاوه بر سرعت در انجام، کاملاً صحیح (Accuracy ) بوده و در تکرار‌های مجدد تغییر چشمگیری مشاهده نشود، مگر آنکه تغییرات مربوط به شرایط بیمار باشند. یعنی پاسخ‌ها از نظر تکرار پذیری یا دقت ( precession ) کاملاً قابل اعتماد باشند. به عبارت دیگر، منظور از کنترل کیفی نظارت بر کیفیت کاری، اطمینان از صحت آزمایش های انجام شده و به حداقل رساندن خطاهای سیستماتیک است. به علاوه فرآیندهای کنترل کیفی، دقت و تکرار پذیری پاسخ های آزمایشگاه را تضمین می کند.
کنترل کیفی در آزمایشگاه خون شناسی برای اطمینان از قابل اعتماد بودن نتیجه های آزمایش ها انجام می شود و ما را قادر می سازد تا به صحت و دقت نتایج پی ببریم. آزمایشگاه برای کنترل کیفیت دستگاه‌های شمارنده سلولی در بخش خون شناسی باید دستورالعمل مکتوبی داشته باشد و سوابق انجام برنامه‌های کیفی نیز به نحو مقتضی نگهداری شود. تمامی آزمایشگاه ها باید جهت تضمین صحت و دقت نتایج آزمایش‌های خود از برنامه‌های تضمین کیفیت استفاده نمایند.